Dojo Reglement Tai Jutsu Tommy’s Dojo

Tommys dojo

 

 1. Ieder lid moet weten dat Tai Jutsu enkel gebruikt mag worden als zelfverdediging en dit binnen de normen van de wettelijke zelfverdediging. Wie deze regels overtreedt, kan de toegang tot de dojo geweigerd worden.
 2. Elk seizoen start op 1 september en eindigt op 31 augustus. In juli zal er geen lesgegeven worden. Hiervoor wordt dus ook geen lesgeld betaald. De eventuele lessen in augustus zullen doorgegeven worden in samenspraak tussen hoofdtrainer, bestuur en andere lesgevers voor 30 juni.
 3. Waardevolle voorwerpen worden meegenomen in de dojo en worden bewaard in de sporttas. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of verlies.
 4. De handen en voeten van de leden moeten proper en netjes zijn. Evenals de nagels ook kortgeknipt moeten zijn. Dit moet gebeurd zijn voor de aanvang van de les.
 5. De kledij moet proper en netjes zijn. Draag uw zwarte gi met respect en was deze wekelijks zoals het hoort.
 6. Neem je eigen lichaamshygiëne in acht voor je de tatami betreedt. Even verfrissen voor men de tatami betreed, wordt in dank aanvaard. Dit geldt ook voor rokers. Er wordt evenwel niet gerookt in noch buiten de dojo, noch tijdens en/of tussen de trainingen.
 7. Lang haar wordt toegestaan wanneer het met een haarband of in een paardenstaart gedragen wordt.
 8. De tatami mag niet met schoenen betreden worden.
 9. Sierraden, horloges en anderen worden niet gedragen op de tatami.
 10. Men groet altijd wanneer men de tatami opkomt en wanneer men deze verlaat. Alsook bij het binnenkomen en het verlaten van de dojo.
 11. De les begint met een groetceremonie die iedereen correct, respectvol en in stilte uitvoert. Hier wordt ook verwacht dat alle aanwezigen stil zijn uit respect en discipline. De leden worden geacht dit te weten en hun genodigden mee te delen.
 12. Wanneer iemand te laat komt, wacht deze in de hoek van de tatami in de juiste zithouding. Hij wacht tot de lesgever hem/haar en teken geeft. Hij/zij groet eerst zittend. Daarna komt hij/zij tonen dat zij voldoet aan punten drie tot en met negen uit bovenstaande opsomming. De lesgever beslist op die moment of de telaatkomer de les kan bijwonen met of zonder extra opwarmingsoefeningen.
 13. Bij misbruik van te laat komen, zal de lesgever dit voorleggen aan de persoon zelf. Indien de persoon minderjarig is, zal de verantwoordelijke aangesproken worden. Eén uitzondering op de regel is wanneer het lid iedere les van een andere hobby/sport nog moet vertrekken wanneer onze les begint. Wel wordt geacht zo weinig mogelijk te laat te komen, in acht neming met de verkeersregels.
 14. Bij langdurige afwezigheid (één maand) zonder verwittiging, wordt aangenomen dat het lid geen lid meer wenst te zijn. Bij heraansluiting moet het lid de nodige lid en lesgelden opnieuw betalen, alsof hij/zij een nieuw lid is.
 15. Wanneer een lesgever de dojo betreedt, of een krijgskunstbeoefenaar hoger in rang, roept de lesgever maté en wordt er onmiddellijk gestopt met trainen. Men draait zich in de richting van de bezoeker en men groet op commando van de lesgever. Indien de hoofdtrainer niet aanwezig is, zal de hoogste in graad bovenstaande uitvoeren. Dit geldt ook wanneer de hoofdtrainer, door omstandigheden, later op de tatami komt.
 16. Men groet naar zijn partner alvorens aan een oefening te beginnen. Aan het einde van de oefening wordt er opnieuw naar elkaar gegroet.
 17. De trainingen gebeuren gedisciplineerd en respectvol. De technieken worden uitgevoerd zoals men ze uitgelegd heeft gekregen door de lesgever of hoofdtrainer.  De lesgever leidt de trainingen en dient met hetzelfde respect en eerbied te worden behandeld alsof hij/zij hoofdtrainer zou zijn. De lesgever mag in zijn hoedanigheid technieken uit de kyu graden verbeteren maar de lesgever hieruit geen nieuwe technieken aanleren. Deze bevoegdheid is voor de hoofdtrainer. De hoofdtrainer leidt ook de examen van de kyugraden en neemt deze ook af. Dangraden worden afgenomen door een samengestelde jury van hoofdtrainers uit verschillende krijgskunsten op vraag van de hoofdlesgever.
 18. De lesgevers mogen, enkel in opdracht van de hoofdtrainer tijdens één les, technieken aanleren.
 19. Indien de hoofdtrainer niet aanwezig kan zijn, is de lesgever ( de hoogste in graad op de tatami ), verantwoordelijk voor de training. Wees gehoorzaam naar deze persoon alsof hij/zij de hoofdtrainer zou zijn. De verantwoordelijkheid geldt ook over dojo, de kleedkamers en wandelgangen. Het bestuur zal zijn verantwoordelijkheid hier ook in nemen bij afwezigheid van de hoofdtrainer.
 20. Een vraag aan de lesgever wordt rustig en respectvol gesteld zonder te roepen. Deze vraag moet uiteraard gaan over de huidige les. Tijdens kyu graad training is er ruimte om vragen te stellen over de te trainen kyu graad.
 21. Materiaal mag gebruikt worden tijdens de les wanneer de hoofdtrainer dit toelaat. Het gebruikte materiaal wordt altijd op zijn plaats terug gelegd. Wanneer materiaal beschadigd word en niet meer gebruikt kan worden, moet het materiaal vergoed worden. Dit geldt ook voor schade aan de dojo zelf, kleedkamers of ander meubilair of materiaal.
 22. Indien iemand betrapt wordt op enige vorm van crimineel gedrag, zal hij/zij onmiddellijk verplicht worden zijn/haar lidmaatschap op te geven. De gerechtelijke instanties zullen wij dan ook op de hoogte brengen.
 23. Bij kwetsuur of ongeval dient de verantwoordelijk van Tai Jutsu Tommy’s Dojo vzw gecontacteerd te worden. Dit moet binnen de  24u. Het doktersattest moet binnen de 48u bij deze persoon bezorgd worden. Indien te laat vervallen alle wettelijke verzekeringsdekking van de ongelukkige.
 24. Elk lid dient bij verandering van adres, mail, telefoon, en dergelijke meer, deze door te geven aan de secretaris van onze Tai Jutsu Tommy’s dojo vzw.
 25. Voor het einde van ieder seizoen krijgen de leden een kortingsvoorstel om opnieuw in te schrijven. Indien zij hier wensen gebruik van te maken, moeten zij voor 30 juni opnieuw ingeschreven zijn. Dit wil zeggen betaling en papierwerk. Dit is geen verplichting. Men mag later inschrijven maar dan zonder de aangeboden korting.
 26. Indien lidgelden en lesgelden niet betaald zijn en (her)inschrijvingspapieren niet in orde zijn, mag het lid de tatami niet betreden.
 27. De Algemene Vergadering  en/of het bestuur hebben het recht leden te werven en/of te weigeren. Deze weigering kan wanneer het toekomstige lid een negatieve impact heeft op de werking van de vzw.
 28. De leden van onze Tai Jutsu Tommy’s Dojo vzw zullen met hun voorbeeldig gedrag en eerbiedige omgang in de samenleving onze vzw eren. Bij overtreding van deze regels kan door de Algemene Vergadering en/of het bestuur een voorlopige schorsing opgelegd worden met verlies van het lesgeld. Na de nodige procedures en het horen van de verdediging van de beklaagde, zal een definitieve beslissing genomen worden.
 29. Door betaling van lesgelden en lidgelden stemt het lid in met dit dojo reglement. Wanneer het lid minderjarig is, stemmen zowel het lid als de ouders of verantwoordelijke voogd in met dit dojo reglement.
 30. Bij betaling van lesgelden en lidgelden wordt geacht dat het lid actief wil deelnemen aan de lessen die gegeven worden binnen Tai Jutsu Tommy’s Dojo vzw. Lesgelden en lidgelden worden nooit terug betaald.
 31. Zonder uitdrukkelijke verklaring van weigering, gaat men – bij betaling van lesgelden en lidgelden – akkoord met het publiceren van foto’s en filmmateriaal op website, folders, reclame en andere kanalen die de Tai Jutsu Tommy’s Dojo positief kunnen laten groeien. Bij deelname aan openbare demonstraties en wedstrijden kan dit niet verboden worden, ook niet bij weigering. Wij zullen enkel foto en beeldmateriaal gebruiken dat ons en iedereen binnen Tai Jutsu Tomy’s Dojo vzw op een positieve manier naar voren brengt. Alle materiaal dat oneerbiedig is naar bepaalde personen toe, zal nooit gebruikt worden. De maker van dit materiaal bestraft worden, via rechtswegen indien nodig.
 32. Dit Dojo regelement kan ieder jaar aangepast worden aan de normen van de vzw wetgeving en de veranderingen van de maatschappij. Of indien de Algemene Vergadering en / of het  bestuur dit nodig achten.
 33. Dit reglement staat iedere les ter beschikking voor inzage.